Abonnements­vilkår

Dette er Suldalsposten AS sine abonnementsvilkår. Dei gjeld for både papiravisa og dei digitale produkta våre, anten de les dei på datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett.
E-avisa er 100% identisk med papiravisa.
Nettavisa på www.suldalsposten.no vert oppdatert jamleg.
Det er viktig å merka seg at den juridiske eigar av abonnementet er den som har teikna det. Det betyr at Brukar-ID og passord til Suldalposten sine digitale produkt ikkje må delast med andre enn dei som er i abonnenten sin eigen husstand, på hans/hennar opphaldsadresse. Standardtilgang er eit avgrensa tal på påloggingar.

Abonnement

Abonnementet skal betalast på forskot og gjeld til me mottek oppseiing, og uansett ut den betalte perioden.
Ved slutten av ein abonnementsperiode vert abonnementet automatisk forlenga med same lengda som den førre perioden.
Abonnementet skal betalast innan forfallsdato på faktura. Kjem betaling for seint, gjeld den til ei kvar tid lovbestemte forseinkingsrente.
Ved oppseiing gjeld abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert ikkje fornya. Restbeløp vert ikkje refundert.
Ved oppseiing av abonnement med bindingstid kjem det eit sluttoppgjer for den perioden du har oppnådd ein prisfordel, tilsvarande den rabatten som er gitt på eit abonnement utan bindingstid.
Du kan velja å stansa papiravisleveringa i ein periode utan at det påverkar abonnementsprisen eller det digitale abonnementet ditt.
Angrerettlova gjeld.

Prisar

Levering i Norge er gratis. Til utlandet kjem Posten sitt portotillegg.
Avtalegiro set du opp hjå banken din, eller via oss. (Sjå Kundesenter - Abonnement - Avtalegiro.)
Elektroniske trekk som ikkje vert betalte innan fristen, får purring i posten.
Suldalsposten har når som helst rett til å endra prisen på det løpande abonnementet. Dei nye prisane vert kunngjort i avisa 14 dagar før utføring. Nye prisar gjeld då for alle typar abonnement frå fastsett dato.

Salsvilkår

Du vil motta stadfesting av ordren på epost, når betalinga er gjennomført.
Me tilbyr kortbetaling med Visa og MasterCard.
Abonnementet gjeld fram til det blir sagt opp. Restbeløp vert ikkje refundert.
Angrerettlova gjeld ved tinging av abonnement på «Suldalsposten».
Eventuelle reklamasjonar sender du til abonnement@suldalsposten.no
Suldalsposten AS, Postboks 114, 4239 Sand.
Tlf. 52790590 . Epost: redaksjon@suldalsposten.no
Org.nr. 971 511 648

Levering

Suldalsposten har så langt valt å nytta Posten og Amedia Distribusjon som samarbeidspartnar for distribusjon av papiravisa. Posten og Amedia sine leveringstider gjeld.
Dersom levering vert hindra av langvarige tekniske problem, streikar, lockout eller force majeure i meir enn to dagar, vert dette godtgjort med tilsvarande forlenging av abonnementet.
Dersom årsaka til manglande tilgang er knytta til brukar sin eigen tilgang til internett eller problem med eige datautstyr/software, vert det inga forlenging.
Ved endring av leveringsadressa må Suldalsposten kontaktast seinast tre yrkedagar før endringa skal tre i kraft.

Rettar

Som abonnent på Suldalsposten har du tilgang til alt; tekstar, artiklar, nyhende, foto og video, grafikk og anna som er publisert av avisa. Du kan lasta ned og/eller skriva ut ein enkelt kopi av materialet til ditt eige bruk.
NB: Avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk er ikkje tillate.

Informasjonskapslar

Her kan du lesa om vår cookiepolicy.

Behandling av personopplysningar

Ved å akseptera desse brukarvilkåra, samtykkjer du i at Suldalsposten kan behandla personopplysingane dine i tråd med fylgjande retningslinjer og personvernpolicyen vår.

Kva informasjon samlar me inn?

Suldalsposten lagrar og brukar opplysingar om namn, fødselsdato, e-post-adresse, gateadresse og telefonnummer – og opplysingar om eventuell annan rekningsbetalar. I tillegg vert det lagra informasjon om bruken av tenestene, også kva tenester du bestiller, kva nettsider som vert besøkte, informasjon om geografisk posisjon og teknisk informasjon om eininga di og internett-tilkoplinga.
Me kan velja å samanstilla trafikkdata som er tilgjengelege ved hjelp av cookies med informasjon frå brukarprofilen. Dette gjer me for å tilpassa innhaldet til brukarmønsteret ditt og for å gje deg ei best mogeleg brukaroppleving.
Kva brukar me opplysingane dine til?
Opplysingane vert brukte av Suldalsposten for å gjennomføra avtalen med deg og til å førebu og vidareutvikla tenestene. Me behandlar også personopplysingar for å få større kunnskap om brukarane våre, slik at me kan levera tenester, tilrådingar, innhald, annonsar og marknadsføring som er tilpassa deg. I tillegg vil opplysingane kunna bli brukte til analyse for å forstå marknadstrendane og for å avgrensa misbruk av tenestene.
Personopplysningane dine vert ikkje vidareselde og vert ikkje brukte til andre føremål, utan eige samtykke til dette frå deg.

Deling av informasjonen din

Suldalsposten kan dela opplysingar om din bruk av tenestene med dei avisene me samarbeider med om abonnement. Opplysingane kan utleverast til tredjepart i den grad det er naudsynt for at me skal kunna gjennomføra avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Korleis kan du administrera eller sletta informasjon om deg sjølv?

Me lagrar ikkje personopplysingar lenger enn det som er naudsynt for å oppfylla føremålet med behandlinga. Du kan når som helst krevja innsyn i opplysingane og endra opplysingar på Mi side. Du kan også krevja at dei vert sletta, med mindre opplysingane er naudsynte for å gjennomføra avtaleforholdet mellom deg og mediehuset der du er abonnent, eller dei er lovpålagde.
Ved å godkjenna desse vilkåra, samtykkjer du også til
personvernerklæringa vår.

Samtykke til marknadsføring

Når du er registrert som brukar hjå Suldalsposten, og når du brukar abonnementstenestene våre, ser me på deg som ein kunde med eit aktivt kundeforhold. I eit aktivt kundeforhold vil me kunna ringja deg, senda deg e-post, eller SMS, i tillegg til tilbod og annan relevant informasjon basert på opplysingar me har om deg som kunde. Informasjonen vil vera relevant i forhold til produkta og tenestene våre, og berre vera på eigne vegner.
Marknadsføringa kan innehalda tilbod og informasjon om produkta våre, som til dømes abonnement, nyhendebrev eller tips om korleis ein kan få mest mogleg ut av kundeforholdet.
Dersom du ikkje har eit aktivt kundeforhold til Suldalsposten, vil du berre motta elektronisk marknadsføring dersom du har gjeve særskilt samtykke til det.
Dersom du ikkje ynskjer å motta slik marknadsføring, kan du reservera deg ved å klikka på linken for å melda deg av denne tenesta.
Dersom du har spørsmål til avtalen, er du velkommen til å kontakta oss: Telefon 52790590 og epost: abonnement@suldalsposten.no

Endring av vilkår

Abonnementsvilkåra kan bli endra, og dei til ein kvar tid gjeldande vilkåra er oppdatert på http://les.suldalsposten.no/vilkar.
Sand, 15.03.2020